Prace ziemne i fundamentowe

Bardzo ważnym elementem przy szacowaniu budżetu inwestycji są roboty ziemne. Bez zlecenia odwiertów specjalistycznej firmie, niemożliwe jest policzenie mas ziemnych i prawidłowe zaprojektowanie głębokości posadowienia fundamentów.

Położenie hali

Wytyczenie położenia hali stalowej przez geodetę jest niezbędne aby rozpocząć budowę hali. Naniesienie głównych osi oraz punktów orientacyjnych i wysokościowych jest niezmiernie ważne dla sprawnego i poprawnego przeprowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.

Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu

Po wytyczeniu hali na placu budowy rozpoczyna się proces zbierania wierzchniej warstwy gruntu z organicznymi cząstkami zwanego humusem. W zależności od życzenia Inwestora humus może być składowany na zwałce na działce Inwestycji, jeżeli jest na to miejsce, lub wywiezione poza obszar budowy. Ilość humusu mierzona w metrach sześciennych szacowana jest na podstawie wykonanych badań gruntowych.

Wykopy w gruncie rodzimym

Po zdjęciu wierzchniej warstwy, następują wykopy w gruncie rodzimym. W zależności od rodzaju zalegających gruntów, można zaplanować szerokości wykopów. Grunty sypkie jak piaski średnio i drobno ziarniste wymuszając wykopanie szerszych wykopów ze względu na osypywanie się i formowanie skarp. Grunty spoiste jak gliny i iły pozwalają na zaplanowanie wykopów pionowych. Bardzo ważnym elementem na budowie jest odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie wykopów w gruncie. W zależności od ich głębokości i szerokości, stosowane są różne metody zabezpieczeń BHP.

Odbiór i badanie geotechniczne

Po wykonaniu wykopu następuje odbiór i badanie geotechniczne przez uprawnionego geologa. Bada on, w zależności od rodzaju gruntu, jego właściwości i określa możliwość bezpośredniego posadowienia obiektu. Jeżeli grunt się nie nadaje, konieczna jest jego wymiana według zaleceń geologa.

Wylanie płyty fundamentowej

W odebranych wykopach może nastąpić wylanie płyty fundamentowej z betonu pod właściwe fundamenty. Jest to najczęściej chudy beton B10 o grubości najczęściej 10cm. Jest to warstwa wyrównująca mająca na celu równomierne przeniesienie ciężaru od fundamentów i konstrukcji hali na grunt rodzimy.

W celu uniknięcia pomyłek i dokładnego posadowienia na płycie fundamentowej uprawniony geodeta, nanosi punkty orientacyjne służące do precyzyjnego wytyczenia stóp fundamentowych. Ekipa zbrojarska ustawia zbrojenie stopy oraz wykonuje szalunek podstawy stopy fundamentowej. Gdy zbrojenie jest gotowe, następuje jego odbiór przez Inspektora Nadzoru, po czym zamawiany jest beton na wytwórni.

Po wylaniu stopy fundamentowej następuje rozszalowanie oraz przygotowanie pod wylanie jej kominka. To bardzo ważny etap, w kominkach stóp osadzane są kotwy fundamentowe. Poprzez kotwy przenoszony jest cały ciężar konstrukcji w początkowych fazach montażu. Belka podwalinowa zaprojektowana jest w układzie monolitycznym ze stopami fundamentowymi.

Kontrola geodezyjna

W trakcie wykonywania fundamentów hali stalowej bardzo ważna jest precyzyjna kontrola geodezyjna. Błędne położenie kotew fundamentowych oraz stóp ma późniejsze przełożenie na odchyłki konstrukcji i pionowości słupów. Tolerancja w zależności od przeznaczenia hali jest różna, MCM Project przykłada szczególną uwagę do tego etapu inwestycji sprawując ciągły nadzór w postaci Inżyniera budowy nad brygadami zbrojarskimi i żelbetowymi.

Wylanie stóp hali stalowej
Montaż stóp
Zbrojenie stóp

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)