Projekty i dokumentacja do otrzymania pozwolenia na budowę

Rozpoczęcie budowy poprzedza faza projektowa, której jednym z elementów jest uzyskanie pozwolenia na budowę hali. Zgodnie z prawem budowlanym nie można wybudować hali stalowej, niezależnie od jej wielkości, bez pozwolenia na budowę.

Analiza możliwości zagospodarowania działki

Pierwszym etapem projektu jest analiza możliwości zagospodarowania działki. Po uzyskaniu podstawowych informacji o wielkości inwestycji architekci opracowują w pierwszej kolejności koncepcję zagospodarowania terenu. Pokazuje ona lokalizację hali i budynku biurowo-socjalnego na działce, drogi i place manewrowe, umiejscowienie bram i doków oraz wejścia głównego, miejsc parkingowych dla pracowników itp. Często wykonuje się kilka wariantów rysunku zagospodarowania terenu, co pomaga Inwestorowi wybrać najbardziej z jego punktu widzenia optymalny.

Analiza obejmuje także sprawdzenie uwarunkowań prawnych inwestycji – przede wszystkim zapisów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub planu miejscowego (o ile Inwestor takowe posiada). W dokumentach tych podane są także maksymalne parametry jakie mogą osiągnąć budynki, m.in. maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna wysokość budynku, maksymalna liczba kondygnacji itp.

Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny jest kolejnym etapem projektu. Uszczegóławia się wówczas wykonaną wcześniej koncepcję. Opracowanie obejmuje plany poszczególnych kondygnacji budynku, rzut dachu, przekroje oraz elewacje. Częścią projektu budowlanego są także projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych obejmujące instalacje w budynku, na terenie działki Inwestora oraz przyłącza. Architekci wykonują także rysunek zagospodarowania terenu, który pokazuje budynek, układ dróg i placów oraz wszystkie planowane instalacje.

Warunki techniczne podłączenia mediów

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę hali trzeba uzyskać inne decyzje administracyjne. Konieczne jest wystąpienie do gestorów sieci, czyli firm administrujących np. wodociągiem, kanalizacją, liniami elektroenergetycznymi o tzw. warunki techniczne przyłączenia do sieci. Dokument ten opisuje sposób i możliwości podłączenia do mediów. Na jego podstawie opracowywane są projekty przyłączy, które następnie wymagają uzgodnienia z gestorami w celu sprawdzenia zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do mediów.

Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest częstym elementem procesu projektowego. Decyzja ta opisuje warunki na jakich inwestycja może oddziaływać na środowisko. Aby ją uzyskać należy przygotować tzw. Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP), która określa zakładane poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska, ilość i rodzaj powstających odpadów. Dla budynków przemysłowych taka procedura jest obligatoryjna jeśli powierzchnia zainwestowania wynosić będzie powyżej 1ha. Często również typ produkcji narzuca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Rodzaje produkcji jakie podlegają ocenie zapisanie są w rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pozwolenie na budowę hali stalowej

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów formalnych i opracowaniu projektu budowlanego można wystąpić o pozwolenie na budowę. Procedura trwa około dwa miesiące i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę.

Budowa hali może być realizowana częściowo z funduszy unijnych. Dofinansowanie na budowę hali obejmuje także technologię produkcji, szczególnie jeśli ma ona innowacyjny charakter. Możliwy jest także leasing na budowę hali stalowej. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu nasz dział dotacji.  

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)