O czym pamiętać tworząc układ drogowy przy halach?

Odpowiednie zaplanowanie zagospodarowania terenu na zewnątrz hali jest nie mniej ważne niż właściwe zaprojektowanie jej układu wewnętrznego. Projekt architektoniczny powinien zawierać zarówno przemyślany układ dróg, jak i miejsc parkingowych, placy załadowczych lub wyładowczych. Właściwe opracowanie tych elementów pozwoli nie tylko przyspieszyć pracę, zwiększyć wydajnośc czy ułatwić dostęp, ale również zmniejszy ryzyko kolizji z udziałem samochodów ciężarowych i pieszych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawiera informacje dotyczące projektowania układu drogowego. Zgodnie z nim, należy zapewnić dojście i dojazd do drogi publicznej o szerokości minimalnej: 3m dla jezdni lub 5m dla ciągu pieszo-jezdnego, który umożliwia ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. Ponadto drogi te muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, określonej przez odrębne przepisy. Wymiary, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni dróg i dojść do hali powinny być dostosowane do liczby potencjalnych użytkowników, rodzajów stosowanych urządzeń i pojazdów oraz masy transportowanych ładunków. Dodatkowo, należy wykonać oświetlenie elektryczne, które umożliwi bezpieczne korzystanie z drogi w nocy.

Parking przed halą stalową
Parking i plac manewrowy przed halą stalową, Mercator Medical S.A. (zobacz realizację)

Organizacja ruchu

Po zaprojektowaniu i wykonaniu układu drogowego należy jak najefektywniej z niego korzystać. W związku z tym duże znaczenie ma organizacja ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu hali. W tym celu należy ustalić kierunek ruchu przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Umożliwi to na lepszą widoczność, większe bezpieczeństwo i wyższą efektywność.

Inne obowiązki inwestora

Inwestor powinien pamiętać o tym, że to on, jako pracodawca odpowiedzialny jest za opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrz zakładu oraz drogach znajdujących się na terenie jego nieruchomości.  Do zadań tych należy między innymi: określenie maksymalnej prędkości środków transportu na drogach wewnątrzzakładowych, wyznaczenie dróg dla poszczególnych rodzajów pojazdów (np. drogi, po których mogą poruszać się wózki widłowe, tiry), wskazanie dróg dla poszczególnych rodzajów ładunków (uwzględniając rodzaje przewożonych ładunków, np. ich wymiary i masę), wyznaczenie dróg, którymi będą mogły poruszać się firm zewnętrzne,  wskaznie dróg i przejść dla pracowników poruszających się pieszo. Do obowiązków tych należy również oznakowanie dróg  znakami drogowymi. Wszystkie przyjęte zasady muszą być zgodne z prawem o ruchu drogowym.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)