Niezbędne dokumenty i etapy procesu odbioru budynku

W trakcie realizacji inwestycji warto na bieżąco kompletować dokumenty niezbędne do procesów odbioru budynku, stanowiące dokumentację powykonawczą
Spis treści
Odbiór techniczny budynku a pozwolenie na użytkowanie

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:

 1. Projekt budowlany wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
 2. Dziennik budowy
 3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 4. Protokoły badań i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych
 5. Zezwolenia organu dozoru technicznego na eksploatację urządzeń technicznych takich jak np. suwnice, zbiorniki ciśnieniowe
 6. Potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy
 7. Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych wyrobów budowlanych

Odbiór techniczny budynku a pozwolenie na użytkowanie

Po zakończeniu budowy Inwestor ma obowiązek zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej gdy zachodzi jeden z przypadków:

 1. W stosunku do Inwestora nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
 2. Gdy projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych

Jeżeli wyżej wymienione organy nie zajmą stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się to jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. W kolejnym etapie budynek powinien zostać odebrany przez Nadzór Budowlany. Procedura może przebiegać na dwa sposoby:

 1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – jeżeli budynek został zaliczony do jednej z kategorii obiektu budowlanego według art. 55 Prawa Budowlanego lub jeżeli Inwestor chce rozpocząć użytkowanie przed zakończeniem robót budowlanych
 2. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – w pozostałych przypadkach

W pierwszym przypadku wniosek stanowi jednocześnie wezwanie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, która jest przeprowadzana przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania. O terminie kontroli Inwestor powinien być zawiadomiony w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Ma obowiązek w niej uczestniczyć. Po jej przeprowadzeniu sporządzany jest protokół.

Podczas kontroli sprawdzana jest przede wszystkim zgodność wykonania obiektu (wraz z zagospodarowaniem terenu) zgodnie z projektem budowlanym, zastosowane wyroby budowlane, wykonanie rozbiórek oraz uporządkowanie terenu budowy. Jeżeli podczas kontroli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości, organ wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

W drugim przypadku do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić jeżeli organ nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Ewentualnie organ może przed upływem tego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co również uprawnia do rozpoczęcia użytkowania.

Dowiedz się więcej - kontakt Wyceń swoją inwestycję
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.